top of page

Kata

Taikyoku Shodan 

Kata

 

Taikyoku Shodan

Heian Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan

Heian Yondan

Heian Godan

Tekki Shodan

Bassai Dai

Bassai Dai, Empi

Bassai Dai, Empi, Jion , Kanku Dai    

All the Above, + Tekki Sandan, Tekki Nidan

and an advanced kata of choice.                                                 

Heian Nidan

Heian Yondan

Grade

 

9th kyu

8th kyu

8th kyu

7th kyu

6th kyu

5th kyu

4th kyu

3rd kyu

2nd kyu

1st kyu

Shodan

Belt

 

Red

Yellow

Yellow +  Yellow White

Orange + Orange White

Green + Green White

Blue + Blue White

Purple + Purple White

Brown

Brown + Brown White (1 tip)

Brown + Brown White (2 tips)

Black

Heian Shodan

Heian Sandan

Heian Godan

Tekki Shodan

Bassai Dai

Enpi

Kanku Dai

Jion

bottom of page